TECHNIK LOGISTYK (logistyka wojskowa)

Głównym celem wprowadzenia dodatkowych działań na tym kierunku kształcenia jest: rozwijanie zainteresowań sprawności intelektualnej oraz psychomotorycznej uczniów oraz wdrażanie naszych wychowanków do systematycznego dążenia w osiąganiu wyznaczonych celów.

Edukacja proobronna w sposób całościowy pozwala oddziaływać na proces dydaktyczno-wychowawczy. Działania te mają zmieniać dotychczasowe przyzwyczajenia, kształcić ludzi twórczych i aktywnych w związku z tematem obronności oraz z wyzwalaniem wszelkich inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego. Zakładamy też, że efektem naszej pracy będzie przygotowanie uczniów do pełnienia ról, jako przyszłych członków społeczności lokalnych, potrafiących w sposób racjonalny zachować się w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych oraz aktywnie uczestniczących w różnorodnych przedsięwzięciach realizowanych przez organy administracji państwowej, samorządy terytorialne i organizacje społeczne.

Klasa wojskowa pozwoli na wykształcenie u młodzieży postaw patriotycznych oraz na ukształtowanie grupy świadomych obywateli.

W ramach edukacji wojskowej uczeń będzie zdobywał wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej , regulaminach wojskowych i musztrze. Uczniowie poznają tradycje kultury , które kształtują postawy preferujące honor oraz szacunek dla drugiego człowieka i są wychowani w duchu patriotyzmu.

W ramach zajęć specjalistycznych w klasie wojskowej uczniowie nabywać będą również umiejętności z zakresu:

  • strzelectwa
  • samoobrony
  • taktyki i sztuki walki
  • terenoznawstwa
  • pierwszej pomocy.

Uczniowie do szkoły chodzą w mundurach.

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH ORAZ WIELKOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM AKTYWNYCH REZERWISTÓW.